Saturday , 19 October 2019
Tin mới nhất
Home » Ngân hàng tuyển dụng » Trụ sở chính SHB tuyển dụng nhân sự tháng 09 [06/10/2014]

Trụ sở chính SHB tuyển dụng nhân sự tháng 09 [06/10/2014]

(BCVN News) – Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự & hoàn thiện cơ cấu tổ chức, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các nhân sự tại nhiều vị trí ở Trụ sở chính (Hà Nội) SHB. Hạn cuối nhận hồ sơ tới hết ngày 06/10/2014.

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

TT Khối/Ban Chức danh Mã số ứng tuyển
1 Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Chuyên viên Quản lý và Phát triển KHDN TSC.CVI.PTDN
2 Khối Ngân hàng bán lẻ Giám đốc TT Tư vấn tài chính cá nhân TSC.GDO.TVTC
3 Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển KHCN khu vực Bắc, Trung, Nam (làm việc tại Hà Nội) TSC.GDO.PTCN
4 Phó Trưởng phòng Quản lý phát triển hoạt động kiều hối TSC.PTP.HDKH
5 Chuyên viên Phát triển thị trường và kinh doanh, Trung tâm Ngân hàng điện tử TSC.CVI.NHDT
6 Văn phòng Tổng Giám đốc Chuyên viên Pháp chế & báo cáo tổng hợp – Văn phòng Tổng Giám đốc; TSC.CVI.VPHT
7 Thư ký Phó Tổng giám đốc – Văn phòng Tổng Giám đốc TSC.TKI.VPHT
8 Ban thi đua- khen thưởng Trưởng Ban – Ban Thi đua khen thưởng và Xử lý kỷ luật TSC.TBA.TDKT
9 Chuyên viên – Ban Thi đua khen thưởng và Xử lý kỷ luật; TSC.CVI.TDKT
10 Ban Đầu tư Phó Trưởng phòng – Ban Đầu tư; TSC.PTP.DATU
11 Chuyên viên kinh doanh trái phiếu – Ban Đầu tư TSC.CVI.DATU
12 Chuyên viên Đầu tư – Ban Đầu tư; TSC.CVI.DATU
13 Ban quản lý tài sản nợ có Chuyên viên quản lý tài sản nợ có – Ban Quản lý Tài sản nợ có (ALM) TSC.CVI.TSNC
14 Khối Nguồn vốn Chuyên viên kinh doanh ngoại tệ (FX trading) – Trung tâm Kinh doanh Ngoại hối – Khối Nguồn vốn TSC.CVI.KDNH
15 Chuyên viên giao dịch ngoại tệ (FX sale) – Trung tâm Kinh doanh Ngoại hối – Khối Nguồn vốn TSC.CVI.KDNH
16 Khối Quản lý rủi ro Chuyên viên tố tụng – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề – Khối Quản lý rủi ro TSC.CVI.XLNV
17 Chuyên viên XLN tại Ban  – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề – Khối Quản lý rủi ro TSC.CVI.XLNV
18 Chuyên viên CSTD – Ban chính sách và giám sát tín dụng – Khối Quản lý rủi ro TSC.CVI.CSGS
19 Chuyên viên GSTD – Ban chính sách và giám sát tín dụng – Khối Quản lý rủi ro TSC.CVI.CSGS
20 Chuyên viên Quản lý hệ thống Core – nghiệp vụ Tín dụng – Ban chính sách và giám sát tín dụng – Khối Quản lý rủi ro TSC.CVI.CSGS
21 Chuyên viên tái thẩm định – Ban thẩm định tín dụng – Khối quản lý rủi ro TSC.CVI.TDTD
22 Khối Quản trị NNL Chuyên viên Đánh giá nhân sự (cho dự án KPI) – Ban Quản trị Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.QTNL
23 Chuyên viên QTTTNS (cho dự án PMNS) – Ban Quản trị Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.QTNL
24 Chuyên viên Tiền lương – Ban Quản trị Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.QTNL
25 Chuyên viên Chính sách Tiền lương – Ban Quản trị Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.QTNL
26 Chuyên viên Quan hệ lao động – Ban Quản trị Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.QTNL
27 Chuyên viên chính sách QHLĐ – Ban Quản trị Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.QTNL
28 Chuyên viên phát triển thông tin NS – Ban Quản trị Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.QTNL
29 Chuyên viên chính sách tuyển dụng – Ban Phát triển Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.PTNL
30 Chuyên viên Tuyển dụng – Ban Phát triển Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.PTNL
31 Chuyên viên quản lý định biên nhân sự – Ban Phát triển Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.PTNL
32 Chuyên viên phát triển nhân sự – Ban Phát triển Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.PTNL
33 Chuyên viên phát triển nguồn tuyển dụng – Ban Phát triển Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.PTNL
34 Chuyên viên chính sách phát triển nguồn nhân lực – Ban Phát triển Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.PTNL
35 Chuyên viên phát triển Tổ chức bộ máy – Ban Phát triển Nguồn nhân lực – Khối Quản trị Nguồn nhân lực TSC.CVI.PTNL
36 Khối Vận hành Trưởng/Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Thẩm định văn bản – Ban Pháp chế – Khối vận hành TSC.PTB.PCHE
37 Chuyên viên tư vấn pháp luật – Ban Pháp chế – Khối vận hành TSC.CVI.PCHE
38 Chuyên viên thẩm định văn bản – Ban Pháp chế – Khối vận hành TSC.CVI.PCHE
39 Chuyên viên thẩm định tài sản tại Hà Nội – Trung tâm Thẩm định tài sản – Khối vận hành TSC.CVI.TDTS
40 Chuyên viên thẩm định tài sản tại TP Hồ Chí Minh – Trung tâm Thẩm định tài sản – Khối vận hành TSC.CVI.TDTS
41 Phó trưởng phòng thẩm định Bất động sản – Trung tâm Thẩm định tài sản – Khối vận hành TSC.PTP.TDTS
42 Trưởng phòng TĐ Động sản – Trung tâm Thẩm định tài sản – Khối vận hành TSC.TPH.TDDS
43 Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Dịch vụ khách hàng – Trung tâm Quản lý Dịch vụ Khách hàng – Khối vận hành TSC.TPH.DVKH
44 Khối CNTT Chuyên viên – Trung tâm Phát triển – Khối Công nghệ thông tin TSC.CVI.TTPT
45 Chuyên viên Quản trị hệ thống – Trung tâm vận hành – Khối Công nghệ thông tin TSC.CVI.TTVH
46 Chuyên viên An ninh Bảo mật – Trung tâm an ninh bảo mật – Khối Công nghệ thông tin TSC.CVI.TTAN
47 Khối Phát triển kinh doanh Phó Giám đốc Trung tâm –Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nhân –

Khối phát triển kinh doanh

TSC.PGD.DVDN
48 Trưởng phòng Quản lý & Phát triển khách hàng Doanh nhân – Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nhân – Khối phát triển kinh doanh TSC.TPH.DVDN
49 Trưởng phòng Quản lý & Phát triển sản phẩm phi tài chính – Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nhân – Khối phát triển kinh doanh TSC.TPH.DVDN
50 Chuyên viên cấp cao cấp/cấp III Quản lý & Phát triển khách hàng Doanh nhân – Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nhân – Khối phát triển kinh doanh TSC.CVC.DVDN
51 Chuyên viên cao cấp/Cấp III Quản lý & Phát triển sản phẩm phi tài chính – Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nhân – Khối phát triển kinh doanh TSC.CVC.DVDN

II. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG: Nội dung chi tiết xem TẠI ĐÂY

III. ỨNG TUYỂN:
Hình thức nộp hồ sơ
1. Hồ sơ ứng viên (áp dụng cho mọi trường hợp ứng viên ứng tuyển vào SHB):

 • File mềm excel 2003 Thông tin ứng viên theo mẫu của SHB (tải TẠI ĐÂY). Lưu ý: không chỉnh sửa thêm bớt, cột, dòng, không gửi file ảnh, file scan, file pdf, file nén hoặc file word.
 • Tiêu đề email (subject) gửi hồ sơ dự tuyển: Mã số Họ tên ứng viên.
 • Ví dụ: TSC.GDO.KHDN Nguyen Van A.
 • Tên file hồ sơ trùng tên tiêu đề email.

2. Đối với các ứng viên ứng tuyển vị trí quản lý (từ Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm trở lên) gửi kế hoạch công tác đối với vị trí dự tuyển chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

 • Tiêu đề email (subject) gửi hồ sơ dự tuyển: Mã số Họ tên ứng viên Kế hoạch công tác.
 • Ví dụ: TSC.GDO.KHDN Nguyen Van A. – Kế hoạch công tác
 • Tên file hồ sơ trùng tên tiêu đề email.

3. Ứng viên nộp file mềm HỒ SƠ ỨNG VIÊN (tải TẠI ĐÂY) và kế hoạch công tác qua email: tuyendung@shb.com.vn

Lưu ý:

 • SHB chỉ nhận các hồ sơ thực hiện đúng hướng dẫn nộp hồ sơ nêu trên. Ứng viên không gửi hồ sơ qua bất kỳ một tổ chức, cá nhân trung gian nào và không phải chi trả bất kỳ một chi phí nào liên quan tới việc thi tuyển vào SHB.
 • Điều kiện: Ứng viên không còn các nghĩa vụ phải thực hiện tại Đơn vị đang công tác nếu được trúng tuyển và nhận việc tại SHB.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN NỘP KHI ĐẾN DỰ PHỎNG VẤN:
1) Đơn xin việc viết tay (ghi rõ vị trí ứng tuyển).
2) Hồ sơ ứng viên có dán ảnh (theo mẫu tải từ Website: www.shb.com.vn
3) Giấy khám sức khỏe.
4) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh giáp lai, có xác nhận của chính quyền địa phương.
5) Bản sao có công chứng: hộ khẩu, CMND, Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp đại học và các văn bằng có liên quan, bảng điểm.
6) Các giấy tờ chứng minh quá trình làm việc trước đây (nếu có).

IV. HẠN NỘP HỒ SƠ/LỊCH PHỎNG VẤN:

 • Hạn nộp hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng
 • Lịch tổ chức phỏng vấn hoặc thi tuyển: Dự kiến 01 – 02 tuần sau khi hết hạn nộp hồ sơ.

Kiều Ngân – BCVN NewsÝ kiến của bạn

Tất cả các ý kiến thảo luận đều sẽ được xét duyệt trước khi đăng tải! BCVN News sẽ không chấp nhận những ý kiến thảo luận có chứa thông tin vi phạm với quy định của website.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TỔNG HỢP TIN NGÂN HÀNG TUYỂN DỤNG 2016Xem chi tiết